YRITYKSILLE

Toimitamme valmiit ratkaisut

Pal­ve­lum­me läh­tee aina asiak­kaan tar­peis­ta. Toi­mi­tam­me val­miit rat­kai­sut asiak­kaan suun­ni­tel­mien mukai­ses­ti tai voit­te ottaa mei­dät mukaan suun­nit­te­lu­pro­ses­siin aina mitois­ta ja mate­ri­aa­li­vaih­toeh­dois­ta läh­tien.

Olem­me eri­kois­tu­neet eri­lai­siin säi­lyt­ti­miin ja hyl­ly­jär­jes­tel­miin. Toi­mis­toi­hin ja tuo­tan­to­ti­loi­hin suun­nit­te­lem­me ja toteu­tam­me myös hil­jai­sen työn tilo­ja ja neu­vot­te­lu­ti­lo­ja inno­va­tii­vi­sel­la lasi­sei­nä­jär­jes­tel­mäl­lä, jois­sa on otet­tu huo­mioon olen­nai­sim­mat tar­peet, akus­tiik­ka sekä myös tie­ten­kin kus­tan­nus­te­hok­kuus. Pyy­dä tar­jous!

Raken­ne­taan tei­dän rat­kai­su yhdes­sä. Isom­mis­sa tilauk­sis­sa ja vaa­ti­vam­mis­sa töis­sä teem­me aina pro­to­tyy­pin, jon­ka perus­teel­la lopul­li­nen tuo­te toteu­te­taan. Toi­mi­tusai­kam­me on erit­täin nopea, sil­lä yhdis­täm­me oman pien­tuo­tan­tom­me osaa­mi­sen kor­keam­man volyy­min ali­hank­ki­joi­den kans­sa. Täl­löin pys­tym­me takaa­maan aina par­haan hin­nan ja lop­pu­tu­lok­sen tei­dän pro­jek­til­le.

LÖYDÄ TUOTTEITA VERKKOKAUPASTA