Suojaseinäke

Asia­kas­ti­lo­jen tur­va­la­sis­ta val­mis­tet­tu tilanjakaja

Suojaseinäke

Jul­ki­ti­la­vaa­ti­muk­set täyt­tä­väs­tä kar­kais­tus­ta lasis­ta val­mis­tet­tu sei­nä­ke on iskun­kes­tä­vä, tyy­li­käs ja teho­kas vaih­toeh­to asia­kas­ti­lo­jen tilan­ja­ka­jak­si. Sei­nä­ke on suun­ni­tel­tu suo­jaa­maan asia­kas­ta pal­ve­lu­ti­lan­teis­sa ja jaka­maan asioin­ti­ti­laa ympä­ris­töis­sä, jois­sa asiak­kai­ta on pal­jon. Tur­va­la­sin käyt­tö jul­ki­sis­sa tilois­sa on tänä päi­vä­nä vaatimus.

Suo­ja­sei­nä­ke on saa­ta­vil­la halu­tus­sa koos­sa, useis­sa eri har­mo­ni­sis­sa sävyis­sä sekä eri­lai­sin lisä­va­rus­tein. Suo­ja­sei­nän vakio­ko­ko 800 x 1700 mm toi­mii useim­mis­sa koh­teis­sa. Hel­pos­ti lii­ku­tel­ta­va ja sel­keä­lin­jai­nen suo­ja­sei­nä­ke mah­dol­lis­taa tilo­jen moni­puo­li­sen käy­tön ja pitää tilan näky­vyy­den esteettömänä.

Suo­ja­sei­nä on hel­pos­ti puh­dis­tet­ta­va ja sen voi puh­dis­taa esi­mer­kik­si Covid-19 viruk­sen tor­jun­taan käy­tet­tä­vil­lä vah­voil­la desin­fioin­tiai­neil­la, joi­ta muo­vis­ta val­mis­te­tut suo­japlek­sit eivät kestä.

Teräk­si­nen jalus­ta tekee tuot­tees­ta tuke­van. Mikä­li kar­kais­tu tur­va­la­si rik­koon­tuu, lasi mure­nee pie­nik­si murusik­si pie­nen­täen louk­kaan­tu­mi­sen ris­kiä ja näin paran­taa hen­ki­lö­tur­val­li­suut­ta. Sivut on mah­dol­lis­ta suo­ja­ta alu­mii­ni­pro­fii­leil­la, jot­ka anta­vat lisä­suo­jaa mm. kol­hu­jen varal­ta esi­mer­kik­si myy­mä­lä­ti­lois­sa, jois­sa käy­te­tään ostoskärryjä.

Vakio­ko­ko:
800x1700 mm

Mate­ri­aa­lit:
8 mm kar­kais­tu lasi
Sävyt: vakio­na kir­kas, savun­har­maa, prons­si
Jalus­ta: polt­to­maa­lat­tu teräs
Jalus­tan väri: vakio­na hopeanharmaa

Lisä­va­rus­teet:
— kar­kais­tu ja lami­noi­tu 4+4 mm lasi
— pys­ty­si­vut alu­mii­ni­pro­fii­lis­ta
— mela­mii­ni- tai lami­naat­ti­pa­nee­li jal­ka­suo­ja
— muo­toon lei­kat­tu lasi tai aukotus

 

Lataa tuo­te­kort­ti:

Suojaseinäke_tuotekortti_Tammeka Oy