Puhelinkopit tehokkaampaan työskentelyyn

Puhe­lin­ko­pit ja muut hil­jai­sen työs­ken­te­lyn tilat tar­joa­vat rau­hal­li­sen työym­pä­ris­tön toi­mis­ton hulinassa

Takaa työrauha Tammekan puhelinkopilla

Ään­tä tehok­kaas­ti eris­tä­vät puhe­lin­ko­pit ovat erin­omai­nen valin­ta  avo- ja moni­ti­la­toi­mis­toi­hin sekä tuo­tan­to­ti­loi­hin, jois­sa taus­ta­hä­ly on usein kovaa. Puhe­lin­kop­pi tar­jo­aa vetäy­ty­mi­sen tilan, jos­sa työn­te­ki­jä voi tehok­kaas­ti kes­kit­tyä esi­mer­kik­si video­neu­vot­te­lui­hin, tär­kei­siin puhe­lui­hin tai eri­tyis­tä tark­kaa­vai­suut­ta vaa­ti­viin töihin.

Puhe­lin­ko­pit ja muut hil­jai­sen työs­ken­te­lyn tilat tai vetäy­ty­mis­ti­lat ovat tär­keä osa moder­nia toi­mis­toa, joi­den avul­la työn­te­ki­jöil­le voi­daan tur­va­ta rau­ha ja hil­jai­suus aina kun työ­teh­tä­vät sitä vaa­ti­vat. Esi­mer­kik­si tär­kei­den työ­pu­he­lui­den kans­sa ei usein voi­da jää­dä odot­ta­maan, että toi­mis­ton taus­ta­hä­ly helpottaa.

Räätälöi juuri tarpeisiisi sopiva kokonaisuus

Mal­lis­tom­me puhe­lin­kop­pien koko on täy­sin rää­tä­löi­tä­vis­sä asiak­kaan tar­pei­ta vas­taa­vak­si. Asiak­kaan on mah­dol­lis­ta vali­ta myös lasi- ja umpi­sei­nien sijain­nit sekä luku­mää­rät. Vakio­mal­lis­tos­sam­me on kak­si eri kokois­ta vetäy­ty­mis­ti­laa; yhden hen­ki­lön puhe­lin­kop­pi sekä 2–4 hen­ki­lön tiimitila.

Puhe­lin­kop­piem­me inno­va­tii­vi­set akus­tiik­ka­rat­kai­sut lisää­vät työs­ken­te­ly­mu­ka­vuut­ta. Ilman­vaih­to ja valais­tus toi­mi­vat lii­ke­tun­nis­ti­men avul­la. Puhe­lin­ko­pit toi­mi­te­taan asen­net­tuin ja käyt­töön­ot­to tapah­tuu erit­täin hel­pos­ti kyt­ke­mäl­lä pis­to­ke sei­nään. Puhe­lin­ko­pit on mah­dol­lis­ta sijoit­taa uudel­leen. Puhe­lin­kop­pi­mal­lis­tos­sam­me on saa­ta­vil­la myös lukit­ta­va versio. 

Markkinoiden edullisimmat puhelinkopit

Oman tuo­tan­tom­me ja ali­hank­ki­joi­dem­me avul­la pys­tym­me toi­mit­ta­maan toi­mis­too­si laa­duk­kaat puhe­lin­ko­pit nopeas­ti ja mark­ki­noi­den edul­li­sim­paan hin­taan. Annam­me mie­lel­läm­me lisä­tie­to­ja mallistostamme.

Lataa vakio­mal­lis­tom­me esitteet:

Tam­me­ka Single esite

Tam­me­ka Tii­mi esite

Haluan lisätietoa vetäytymistiloista!