Projektimyynti ja asennukset

Tilaa val­miit rat­kai­sut mit­to­jen mukaan, pro­jek­tin suun­nit­te­lu ja toteu­tus mit­ta­ti­laus­työ­nä tai kalus­tei­den toi­mi­tus levy­ta­va­ra­na

Valmiit ratkaisut vaivattomasti

Pal­ve­lum­me läh­tee aina asiak­kaan tar­peis­ta. Toi­mi­tam­me sinul­le suun­ni­tel­mie­si mukai­set val­miit ja laa­duk­kaat rat­kai­sut ja hoi­dam­me nii­den asen­nuk­sen puo­les­ta­si. Voit myös ottaa mei­dät mukaan suun­nit­te­lu­pro­ses­siin aina mitois­ta ja mate­ri­aa­li­vaih­toeh­dois­ta läh­tien.

Olem­me eri­kois­tu­neet eri­lai­siin säi­lyt­ti­miin ja hyl­ly­jär­jes­tel­miin. Toi­mis­toi­hin ja tuo­tan­to­ti­loi­hin suun­nit­te­lem­me ja toteu­tam­me myös hil­jai­sen työn tilo­ja ja neu­vot­te­lu­ti­lo­ja inno­va­tii­vi­sel­la lasi­sei­nä­jär­jes­tel­mäl­lä, jon­ka suun­nit­te­lus­sa on huo­mioi­tu olen­nai­set sei­kat, kuten akus­tiik­ka ja kus­tan­nus­te­hok­kuus.

Raken­ne­taan teil­le yhdes­sä juu­ri tar­pei­siin­ne sopi­va rat­kai­su. Isom­mis­sa tilauk­sis­sa ja vaa­ti­vam­mis­sa töis­sä teem­me aina pro­to­tyy­pin, jon­ka perus­teel­la lopul­li­nen tuo­te toteu­te­taan. Toi­mi­tusai­kam­me on erit­täin nopea, sil­lä yhdis­täm­me oman pien­tuo­tan­tom­me osaa­mi­sen kor­keam­man volyy­min ali­hank­ki­joi­den kans­sa. Täl­löin pys­tym­me takaa­maan aina par­haan hin­nan ja lop­pu­tu­lok­sen tei­dän pro­jek­til­len­ne.

Helppo ratkaisu rakennuttajalle

Toi­mi­tam­me kalus­tei­ta myös levy­ta­va­ra­na. Kalus­te­va­li­koi­maam­me kuu­luu säi­ly­tys­ko­me­rot, hyl­ly­jär­jes­tel­mät, työ­ta­sot, vit­rii­nit sekä toi­mis­to­jen kalus­tus­rat­kai­sut säi­lyt­ti­mis­tä puhe­lin­kop­pei­hin ja väli­sei­nä­jär­jes­tel­miin.

Toi­mi­tam­me ja asen­nam­me myös keit­tiö­ka­lus­tei­ta asiak­kaan ilmoit­ta­mien mit­to­jen mukaan. Tuot­teis­sam­me pää­asial­li­se­na mate­ri­aa­li­na ovat mela­mii­ni­le­vy, lasi, lami­naat­ti sekä pin­noi­tet­tu mdf-levy, mut­ta kat­ta­vas­ta vali­koi­mas­tam­me löy­tyy tuot­tei­ta myös monis­sa muis­sa mate­ri­aa­leis­sa.