Laadukkaat liukuovet ja kaapistot

Liu­kuo­vi­kaa­pis­to on erin­omai­nen valin­ta kotiin, jos­sa säi­ly­tys­rat­kai­suil­ta halu­taan paran­taa tilatehokkuutta.

Kutsu meidät maksuttomalle mittakäynnille tai pyydä tarjous suoraan sähköpostiisi.

Käytännöllinen ja kestävä liukuovikaapisto

Käy­täm­me liu­kuo­vi­kaa­pis­tois­sam­me ainoas­taan laa­duk­kai­ta mate­ri­aa­le­ja, jot­ka kes­tä­vät käy­tös­sä. Kaa­pis­to­jem­me säi­ly­tys­jär­jes­tel­mät, kehyk­set, pyö­räs­töt ja lisä­va­rus­teet säi­lyt­tä­vät pit­kään toimintakykynsä.

Kor­kea­laa­tui­set ja käy­tän­nöl­li­set liu­kuo­vi­kaa­pit suun­ni­tel­la aina yhdes­sä asiak­kaan kans­sa siten, että ne tuke­vat kodin sisus­tus­rat­kai­su­ja ja materiaalivalintoja.

Maksuton mittakäynti ja konsultointi

Liu­kuo­vi­kaa­pis­tot suun­ni­tel­laan ja rää­tä­löi­dään jokai­seen koh­tee­seen erik­seen. Tar­joam­me asiak­kail­lem­me mak­sut­to­man mit­ta­käyn­nin PK-seu­dul­la. Otam­me koto­na­si tar­kat mitat, joi­den avul­la pys­tym­me suun­nit­te­le­maan kuhun­kin huo­nee­seen opti­maa­li­sen kaappikokonaisuuden.

Suun­nit­te­lus­sa ote­taan huo­mioon pait­si asiak­kaan toi­veet, myös käyt­tö­tar­koi­tuk­sen ja tilan aset­ta­mat eri­tyis­vaa­ti­muk­set. Opas­tam­me myös materaalivalinnoissa.

Pys­tym­me toteut­ta­maan hyvin eri­tyy­li­siä ja ‑kokoi­sia rat­kai­su­ja. Teem­me aina havain­ne­ku­van kaa­pis­ta, joka toi­mi­te­taan asiak­kaal­le tar­jouk­sen yhteydessä.

Tarjouspyyntö sähköpostilla

Voit­te myös pyy­tää tar­jouk­sen jo ennen mit­ta­käyn­tiä lähet­tä­mäl­lä pos­tia osoit­tee­seen myynti@tammeka.fi. Liit­tä­kää mukaan valo­ku­va pai­kas­ta, johon uusi kaa­pis­to oli­si tulos­sa, sekä anta­kaa mitat kaa­pis­tol­le (Leveys x Kor­keus x Syvyys). Noin 5–10 cm tark­kuus riit­tää täs­sä vai­hees­sa oikein hyvin. Myös toi­veet kaa­pis­ton sisäl­lön ja ovien ulko­näön suh­teen aut­taa tar­ken­ta­maan tarjousta.

Näil­lä tie­doil­la pys­tym­me anta­maan alus­ta­van tar­jouk­sen havain­ne­ku­vi­neen. Sit­ten voim­me sopia mit­ta­käyn­nin ja käy­dä suun­ni­tel­maa tar­kem­min läpi yhdessä.

 

Uusi ilme vanhaan kaapistoon

Van­han kaa­pis­ton ulko­nä­kö saat­taa kai­va­ta piris­tys­tä, vaik­ka kaa­pin run­ko oli­si vie­lä hyväs­sä kun­nos­sa. Täl­löin on usein mah­dol­lis­ta kor­va­ta van­hat ovet liu­kuo­vil­la, jol­loin täy­sin uuteen ilmee­seen pääs­tään edul­li­ses­ti ilman koko kaa­pis­ton purkua.

Asennuspalvelu

Tar­joam­me liu­kuo­vi­kaa­pis­to­jen asen­nus­pal­ve­lua omien asen­ta­jiem­me kaut­ta. Täl­löin par­haa­seen lop­pu­tu­lok­seen pääs­tään vai­vat­to­mas­ti avai­met käteen ‑peri­aat­teel­la. Voim­me myös pur­kaa van­han kaa­pis­ton ja kul­jet­taa sen kierrätysasemalle.

Nopea toimitus

Pys­tym­me yhdis­tä­mään oman pien­tuo­tan­tom­me ali­hank­ki­joi­dem­me kans­sa. Näin voim­me var­mis­taa, että kaa­pis­to­jen toi­mi­tus ja asen­nus hoi­tu­vat nopeas­ti ja kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti. Lasimyynti.fi

Suo­sit­te­lem­me vah­vas­ti myös asen­nus­pal­ve­luam­me tuot­teel­le. Toi­mim­me pää­asias­sa pk-seu­dul­la ja ympä­rys­kun­nis­sa. Kau­em­pa­na sijait­se­vis­ta koh­teis­ta sovi­taan erikseen.

Kaapit saranaovilla

Kaa­pit voit tila­ta myös perin­tei­sil­lä sara­no­vil­la. Meil­tä löy­tyy laa­ja vali­koi­ma ovi­mal­le­ja eri hin­ta­luo­kis­sa, jois­ta suu­rim­man osan voi tila­ta myös eri­kois­mi­toil­la ja eri­kois­sä­vyl­lä. Käy­täm­me laa­duk­kai­ta Grass-sara­noi­ta ja vai­men­ti­mia kai­kis­sa ovis­sam­me. Meil­lä on vakio­ko­koi­sis­sa run­gois­sa ja ovis­sa mah­dol­li­suus myös erit­täin nope­aan toi­mi­tusai­kaan, jos kalus­tei­ta tar­vi­taan pikai­ses­ti.  Toi­mi­tam­me ja asen­nam­me kaa­pis­tot Hel­sin­gis­sä, Espoos­sa, Van­taal­la, Kau­niai­sis­sa sekä lähikunnissa. 

Vakio­kaa­pis­tois­sam­me syvyys on 560 mm ja ovien vah­vuus on riip­puen mal­lis­ta 16mm-19mm. 

Kun kaap­pi teh­dään sara­nao­vil­la, niin sil­loin kaap­pi tar­vit­see myös jalat ja sok­ke­lin alleen, jot­ta ovet mah­tu­vat aukea­maan esteet­tä. Sok­ke­lin kor­keus voi­daan yhdes­sä kat­soa sopi­vak­si. Katon ja kaa­pin väliin pitää myös jät­tää tilaa samas­ta syys­tä ja kaa­pin ylä­puo­len voi jät­tää avoi­mek­si tai se on mah­dol­lis­ta peit­tää ylä­sok­ke­lil­la. Kodin­hoi­to­ti­lois­sa käy­te­tään useim­mi­ten ros­te­ri­jal­ko­ja ilman ala­sok­ke­lia, jot­ta kaa­pis­toi­hin ei koh­dis­tui­si suo­raa kosteusrasitusta. 

Mikä­li tila antaa myö­den, niin kaa­pis­tot kan­nat­taa suun­ni­tel­la kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti vakio­mi­toil­la, mut­ta mit­ta­ti­lauk­se­na saa­daan toki juu­ri oikean­ko­koi­nen rat­kai­su sinun tar­pei­siin. Ammat­ti­tai­toi­nen hen­ki­lös­töm­me suun­nit­te­lee toi­vei­de­si koko­nai­suu­den kans­sa­si ja osaa­vat asen­ta­jam­me huo­leh­ti­vat, että kaa­pit asen­ne­taan sovitusti. 

Ovi­mal­lim­me ovat esil­lä Tam­me­ka Show­roo­mis­sa, Munk­ki­nie­mes­sä Hel­sin­gis­sä. Huo­mioit­han, että olem­me avoin­na sopi­muk­sen mukaan, joten sovi­taan aika etukäteen. 

Tutustu aikaisempiin töihimme klikkaamalla kuvia

Kutsu meidät maksuttomalle mittakäynnille tai pyydä tarjous suoraan sähköpostiisi.