Laadukkaat liukuovikaapistot

Liu­kuo­vi­kaap­pi on erin­omai­nen valin­ta kotiin, jos­sa säi­ly­tys­rat­kai­suil­ta halu­taan paran­taa tila­te­hok­kuut­ta.

Käytännöllinen ja kestävä liukuovikaapisto

Käy­täm­me liu­kuo­vi­kaa­pis­tois­sam­me ainoas­taan laa­duk­kai­ta mate­ri­aa­le­ja, jot­ka kes­tä­vät käy­tös­sä. Kaa­pis­to­jem­me säi­ly­tys­jär­jes­tel­mät, kehyk­set, pyö­räs­töt ja lisä­va­rus­teet säi­lyt­tä­vät pit­kään toi­min­ta­ky­kyn­sä.

Kor­kea­laa­tui­set ja käy­tän­nöl­li­set liu­kuo­vi­kaa­pit suun­ni­tel­la aina yhdes­sä asiak­kaan kans­sa siten, että ne tuke­vat kodin sisus­tus­rat­kai­su­ja ja mate­ri­aa­li­va­lin­to­ja.

Maksuton mittakäynti ja konsultointi

Liu­kuo­vi­kaa­pis­tot suun­ni­tel­laan ja rää­tä­löi­dään jokai­seen koh­tee­seen erik­seen. Tar­joam­me asiak­kail­lem­me mak­sut­to­man mit­ta­käyn­nin PK-seu­dul­la. Otam­me koto­na­si tar­kat mitat, joi­den avul­la pys­tym­me suun­nit­te­le­maan kuhun­kin huo­nee­seen opti­maa­li­sen kaap­pi­ko­ko­nai­suu­den.

Suun­nit­te­lus­sa ote­taan huo­mioon pait­si asiak­kaan toi­veet, myös käyt­tö­tar­koi­tuk­sen ja tilan aset­ta­mat eri­tyis­vaa­ti­muk­set. Opas­tam­me myös mate­raa­li­va­lin­nois­sa.

Pys­tym­me toteut­ta­maan hyvin eri­tyy­li­siä ja ‑kokoi­sia rat­kai­su­ja. Teem­me aina havain­ne­ku­van kaa­pis­ta, joka toi­mi­te­taan asiak­kaal­le tar­jouk­sen yhtey­des­sä.

Tarjouspyyntö sähköpostilla

Voit­te myös pyy­tää tar­jouk­sen jo ennen mit­ta­käyn­tiä lähet­tä­mäl­lä pos­tia osoit­tee­seen myynti@tammeka.fi. Liit­tä­kää mukaan valo­ku­va pai­kas­ta, johon uusi kaa­pis­to oli­si tulos­sa, sekä anta­kaa mitat kaa­pis­tol­le (Leveys x Kor­keus x Syvyys). Noin 5–10 cm tark­kuus riit­tää täs­sä vai­hees­sa oikein hyvin. Myös toi­veet kaa­pis­ton sisäl­lön ja ovien ulko­näön suh­teen aut­taa tar­ken­ta­maan tar­jous­ta.

Näil­lä tie­doil­la pys­tym­me anta­maan alus­ta­van tar­jouk­sen havain­ne­ku­vi­neen. Sit­ten voim­me sopia mit­ta­käyn­nin ja käy­dä suun­ni­tel­maa tar­kem­min läpi yhdes­sä.

 

Uusi ilme vanhaan kaapistoon

Van­han kaa­pis­ton ulko­nä­kö saat­taa kai­va­ta piris­tys­tä, vaik­ka kaa­pin run­ko oli­si vie­lä hyväs­sä kun­nos­sa. Täl­löin on usein mah­dol­lis­ta kor­va­ta van­hat ovet liu­kuo­vil­la, jol­loin täy­sin uuteen ilmee­seen pääs­tään edul­li­ses­ti ilman koko kaa­pis­ton pur­kua.

Asennuspalvelu

Tar­joam­me liu­kuo­vi­kaa­pis­to­jen asen­nus­pal­ve­lua omien asen­ta­jiem­me kaut­ta. Täl­löin par­haa­seen lop­pu­tu­lok­seen pääs­tään vai­vat­to­mas­ti avai­met käteen ‑peri­aat­teel­la. Voim­me myös pur­kaa van­han kaa­pis­ton ja kul­jet­taa sen kier­rä­tys­a­se­mal­le.

Nopea toimitus

Toi­mi­tusai­kam­me on vain noin 2 — 3 viik­koa, sil­lä pys­tym­me yhdis­tä­mään oman pien­tuo­tan­tom­me ali­hank­ki­joi­dem­me kans­sa. Näin voim­me var­mis­taa, että kaa­pis­to­jen toi­mi­tus ja asen­nus hoi­tu­vat nopeas­ti ja kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti.

 

Tutustu aikaisempiin töihimme klikkaamalla kuvia

Kutsu meidät maksuttomalle mittakäynnille tai pyydä tarjous suoraan sähköpostiisi.