Kaapistot ja liukuovet Helsingissä

Toi­mi­tam­me ja asen­nam­me kor­kea­laa­tui­set liu­kuo­vi­kaa­pis­tot Hel­sin­gis­sä ja lähialueilla.

Maksuton mittakäynti liukuoville Helsingissä

Tar­joam­me asiak­kail­lem­me mak­sut­to­man mit­ta­käyn­nin liu­kuo­vi­kaa­pis­to­ja var­ten Hel­sin­gis­sä ja muu­al­la PK-seu­dul­la. Otam­me koto­na­si tar­kat mitat, jot­ta voim­me suun­ni­tel­la par­haan mah­dol­li­sim­man kaa­pis­to­rat­kai­sun kuhun­kin huoneeseen.

Huo­mioim­me aina liu­kuo­vi­kaa­pis­to­jen suun­nit­te­lus­sa sekä kaa­pis­ton käyt­tö­tar­koi­tuk­sen, tilan aset­ta­mat vaa­ti­muk­set että asiak­kaan toi­veet esi­mer­kik­si mate­ri­aa­li­va­lin­to­jen suhteen.

Meil­lä on koke­mus­ta hyvin eri­ko­kois­ten ja ‑tyy­lis­ten kaa­pis­to­jen suun­nit­te­lus­ta. Saat tar­jouk­sen yhtey­des­sä sel­keän havain­ne­ku­van suun­nit­te­le­mas­tam­me rat­kai­sus­ta, jot­ta pys­tyt arvioi­maan mil­tä val­mis liu­kuo­vi­kaa­pis­to näyttää.

Liukuovikaapistot kestävistä materiaaleista

Val­mis­tam­me kaik­ki liu­kuo­vi­kaa­pis­tom­me kor­kea­laa­tui­sis­ta mate­ri­aa­leis­ta, jot­ta liu­kuo­vet kes­tä­vät pit­kään käy­tös­sä. Kaa­pis­to­jem­me säi­ly­tys­jär­jes­tel­mät, kehyk­set, pyö­räs­töt ja lisä­va­rus­teet säi­lyt­tä­vät pit­kään toimintakykynsä.

Kor­kea­laa­tui­set ja käy­tän­nöl­li­set liu­kuo­vi­kaa­pit suun­ni­tel­laan aina yhdes­sä asiak­kaan kans­sa siten, että ne tuke­vat kodin sisus­tus­rat­kai­su­ja ja materiaalivalintoja.

Pyydä tarjousta sähköpostilla

Voit myös jo ennen mit­ta­käyn­tiä pyy­tää säh­kö­pos­tit­se tar­jouk­sen liu­kuo­vis­ta Hel­sin­gis­sä ja muu­al­la PK-seu­dul­la. Lähe­tä säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen myynti@tammeka.fi ja lii­tä mukaan valo­ku­va pai­kas­ta, johon uusi kaa­pis­to oli­si tulos­sa, sekä mitat kaa­pis­tol­le (Leveys x Kor­keus x Syvyys). Noin 5–10 cm tark­kuus mitoil­le riit­tää täs­sä vai­hees­sa. Voit myös ker­toa tar­kem­pia toi­vei­ta esi­mer­kik­si liu­kuo­vien ulko­näön suhteen.

Lähet­tä­mie­si tie­to­jen poh­jal­ta lähe­täm­me sinul­le alus­ta­van tar­jouk­sen ja havain­ne­ku­van suun­nit­te­le­mas­tam­me liu­kuo­vi­kaa­pis­tos­ta. Tämän jäl­keen voim­me sopia mit­ta­käyn­nin ja käy­dä suun­ni­tel­man tar­kem­min läpi yhdessä.

Vanhan kaapiston uudistaminen

Vaik­ka van­han kaa­pis­to­si run­ko oli­si vie­lä hyvä­kun­toi­nen, voi vaik­ka­pa ovien ulko­nä­kö kai­va­ta uudis­ta­mis­ta. Moniin van­hoi­hin kaap­pei­hin voi­daan van­hat ovet kor­va­ta liu­kuo­vil­la, jol­loin kaa­pis­tol­le saa­daan edul­li­ses­ti täy­sin uusi ilme, ilman että koko kaap­pia täy­tyy purkaa.

Kätevä asennuspalvelu

Asen­nus­pal­ve­lum­me avul­la saat koti­si kaa­pis­tot vai­vat­to­mas­ti avai­met käteen ‑peri­aat­teel­la. Omat asen­ta­jam­me hoi­ta­vat liu­kuo­vi­kaa­pis­to­si asen­nuk­sen ja tar­vit­taes­sa myös van­han kaa­pis­to­si pur­ka­mi­sen ja kul­je­tuk­sen kierrätysasemalle.

Nopea toimitus liukuoville Helsingissä

Toi­mi­tusai­kam­me mit­ta­ti­laus liu­kuo­vi­kaa­pis­toil­le Hel­sin­gis­sä ja muu­al­la PK-seu­dul­la ovat nopeat.  Yhdis­tä­mäl­lä oman pien­tuo­tan­tom­me ali­hank­ki­joi­dem­me kans­sa pys­tym­me var­mis­ta­maan kaa­pis­to­jen nopean toi­mi­tuk­sen ja asennuksen.

Toi­mim­me pää­asias­sa pk-seu­dul­la ja ympä­rys­kun­nis­sa. Kau­em­pa­na sijait­se­vis­ta koh­teis­ta sovi­taan erikseen.

Tutustu aikaisempiin töihimme klikkaamalla kuvia

Kutsu meidät maksuttomalle mittakäynnille tai pyydä tarjous suoraan sähköpostiisi.