Hylly- ja säilytysjärjestelmät

Tilaa tuke­vat hyl­ly­jär­jes­tel­mät kodin kaik­kiin säilytystarpeisiin

ORTO-hyllyjärjestelmä

Tyy­li­käs hyl­ly­jär­jes­tel­mä huo­nee­seen kuin huoneeseen

Laa­duk­kaat ORTO-tuot­teem­me ovat erin­omai­nen valin­ta kodin sisus­tuk­seen ja säi­ly­tyk­seen. Tar­vit­sit­pa sit­ten kir­ja­hyl­lyä olo­huo­nee­seen, avo­nau­lak­koa etei­seen tai lelu­hyl­lyä las­ten­huo­nee­seen, voim­me rää­tä­löi­dä kuhun­kin huo­nee­seen par­hai­ten sopi­van ratkaisun.

Hyl­ly­jär­jes­tel­mis­säm­me käy­te­tään aina kor­kea­laa­tui­sia ja vah­vo­ja mate­ri­aa­le­ja, jot­ka kes­tä­vät käyt­töä ja kuor­mi­tus­ta. ORTO-jär­jes­tel­mäm­me pys­ty­run­ko­ma­te­ri­aa­li on vah­vaa alu­mii­nia ja hyl­ly­le­vy­ma­te­ri­aa­li­na voi­daan käyt­tää lähes mitä vain levyä tai lasia.

Juuri tarpeidesi mukaiset hyllyjärjestelmät

Suun­nit­te­lem­me hyl­ly­jär­jes­tel­mät aina erik­seen jokai­seen koh­tee­seen. Näin voim­me taa­ta, että kaik­ki suun­nit­te­le­mam­me hyl­lyt vas­taa­vat mah­dol­li­sim­man hyvin käyt­tö­tar­koi­tus­taan. Koti­si jokai­seen huo­nee­seen voi­daan suun­ni­tel­la yksi­löl­li­nen hyl­ly­rat­kai­su, joka sopii sin­ne parhaiten.

Hyl­ly­jär­jes­tel­mien suun­nit­te­lus­sa huo­mioim­me aina sinun toi­vo­muk­se­si, hyl­lyn käyt­tö­tar­koi­tuk­sen sekä koti­si aset­ta­mat vaa­ti­muk­set. Esi­mer­kik­si hyl­ly­jen mää­rä ja hyl­ly­kor­keus voi­daan suun­ni­tel­la tar­kas­ti sen mukaan, mitä hyl­ly­jär­jes­tel­mäs­sä on tar­koi­tus säi­lyt­tää. Jär­jes­tel­mään on mah­dol­lis­ta liit­tää umpi­laa­ti­kos­to­ja sekä vaateripustimia.

Ylei­sim­min hyl­ly­jär­jes­tel­mäm­me kiin­ni­te­tään tuke­vas­ti sei­nään, mut­ta sii­tä on mah­dol­lis­ta teh­dä myös omil­la jaloil­laan sei­so­va malli.

Ilmainen mittakäynti ja nopea toimitus

Voit tila­ta meil­tä PK-seu­dul­la täy­sin mak­sut­to­man mit­ta­käyn­nin, joka ei sido sinua mihin­kään. Otam­me tar­kat mitat koti­si eri huo­neis­ta, jot­ta voim­me suun­ni­tel­la tar­koi­tuk­sii­si par­hai­ten sopi­vat hyllyratkaisut.

Voit­te myös pyy­tää tar­jouk­sen sekä havain­ne­ku­van ennen mit­ta­käyn­tiä lähet­tä­mäl­lä pos­tia osoit­tee­seen myynti@tammeka.fi. Liit­tä­kää mukaan valo­ku­va pai­kas­ta, johon uusi säi­ly­tys­jär­jes­tel­mä oli­si tulos­sa, sekä anta­kaa ääri­mi­tat hyl­ly­jär­jes­tel­mäl­le (Leveys x Kor­keus x Syvyys). Noin 5–10 cm tark­kuus riit­tää täs­sä vai­hees­sa oikein hyvin. Myös toi­veen­ne säi­ly­tys­jär­jes­tel­män sisäl­lön suh­teen aut­taa tar­ken­ta­maan tarjousta.

Näil­lä tie­doil­la pys­tym­me anta­maan alus­ta­van tar­jouk­sen havain­ne­ku­vi­neen. Sit­ten voim­me sopia mit­ta­käyn­nin ja käy­dä läpi suun­ni­tel­maa yhdessä.

Suo­sit­te­lem­me vah­vas­ti myös asen­nus­pal­ve­luam­me tuot­teel­le. Toi­mim­me pää­asias­sa pk-seu­dul­la ja ympä­rys­kun­nis­sa. Kau­em­pa­na sijait­se­vis­ta koh­teis­ta sovi­taan erikseen.

Toi­mi­tusai­kam­me ovat hyvät ja pys­tym­me niis­tä sopi­maan jous­ta­vas­ti kanssanne.

Sävyt ja materiaalit

Pys­ty­pro­fii­lim­me ovat tuke­vaa ja jäyk­kää alumiinia.

Sävy­vaih­toeh­dot:

  • val­koi­nen,
  • tum­man har­maa ja
  • mus­ta.

Pro­fii­leis­sa on sää­det­tä­vät hyl­lyn­kan­nak­keet joi­hin hyl­lyt ja laa­ti­kos­tot kiin­ni­te­tään tuke­vas­ti ruu­vaa­mal­la. Sei­nä­kiin­nit­tei­set mal­lit kiin­ni­te­tään sei­nään asian­mu­kai­sin kiin­ni­tys­tar­vik­kein riip­puen sei­nä­ma­te­ri­aa­lis­ta. Lat­ti­aan ei tar­vit­se teh­dä kiin­ni­tys­tä vaan pai­no las­keu­tuu sää­tö­jal­ko­jen päälle.

Sovella

Meil­tä saat myös siis­tit ja käy­tän­nöl­li­set Sovel­la-jär­jes­tel­mät. Sovel­lan par­haim­pia omi­nai­suuk­sia ovat muun­nel­ta­vuus ja tar­vit­taes­sa erit­täin pit­kät yhte­ne­väi­set hyl­ly­le­vyt. Teem­me suun­ni­tel­man kans­san­ne, piir­räm­me havain­ne­ku­vat ja toteu­tam­me rat­kai­sun lop­puun asti asen­ta­mal­la tuot­teet paikalleen.

Sovel­la käy erit­täin hyvin esi­mer­kik­si varas­to­hyl­lyk­si ja siis­tin val­koi­sen vii­meis­te­lyn ansios­ta myös mui­hin kodin tiloi­hin. Sovel­lat voi­daan myös asen­taa liu­kuo­vien taak­se, mikä­li toi­veis­sa on hyvin­kin kus­tan­nus­te­ho­kas rat­kai­su liu­kuo­vi­kaa­pis­toon. Tähän jär­jes­te­mään voi­daan asen­taa halu­tun sävyi­set hyl­ly­le­vyt. Siis­ti ja edul­li­nen rat­kai­su on val­koi­nen mela­mii­ni­le­vy, joka teh­dään juu­ri tei­dän mit­to­jen­ne mukaan.

Pys­ty­pro­fii­le­ja löy­tyy eri mit­to­ja, joten kor­keat­kin raken­nel­mat ovat hel­pos­ti toteu­tet­ta­vis­sa. Voim­me myös teh­dä L‑tai U‑mallisen koko­nais­rat­kai­sun, jol­loin saa­daan kaik­ki huo­neen nur­kat hyö­dyn­net­tyä tehok­kaa­seen säi­ly­tyk­seen. Hyl­lyi­hin on mah­dol­lis­ta kiin­nit­tää vaa­te­tan­ko­ja halu­tuil­la mitoil­la. Mikä­li hyl­ly jou­du­taan teke­mään alle 50 cm syvik­si, niin sil­loin hen­ka­ri­vaa­te­säi­ly­tys on hyvä toteut­taa ulos­ve­det­tä­vil­lä vaateripustimilla.

 

Ota yhteyt­tä myynti@tammeka.fi ja aloi­te­taan suunnittelu.

 

 

Kutsu meidät maksuttomalle mittakäynnille ja pyydä tarjous!