Hylly- ja säilytysjärjestelmät

Tilaa tuke­vat hyl­ly­jär­jes­tel­mät kodin kaik­kiin säilytystarpeisiin

Tyylikäs hyllyjärjestelmä huoneeseen kuin huoneeseen

Laa­duk­kaat hyl­ly­jär­jes­tel­mäm­me ovat erin­omai­nen valin­ta kodin sisus­tuk­seen ja säi­ly­tyk­seen. Tar­vit­sit­pa sit­ten auto­tal­liin paik­kaa työ­ka­luil­le, kir­ja­hyl­lyä olo­huo­nee­seen tai lelu­hyl­lyä las­ten­huo­nee­seen, voim­me rää­tä­löi­dä kuhun­kin huo­nee­seen par­hai­ten sopi­van ratkaisun.

Hyl­ly­jär­jes­tel­mis­säm­me käy­te­tään aina kor­kea­laa­tui­sia ja vah­vo­ja mate­ri­aa­le­ja, jot­ka kes­tä­vät käyt­töä ja kuormitusta.

Juuri tarpeidesi mukaiset hyllyjärjestelmät

Suun­nit­te­lem­me hyl­ly­jär­jes­tel­mät aina erik­seen jokai­seen koh­tee­seen. Näin voim­me taa­ta, että kaik­ki suun­nit­te­le­mam­me hyl­lyt vas­taa­vat mah­dol­li­sim­man hyvin käyt­tö­tar­koi­tus­taan. Koti­si jokai­seen huo­nee­seen voi­daan suun­ni­tel­la yksi­löl­li­nen hyl­ly­rat­kai­su, joka sopii sin­ne parhaiten.

Hyl­ly­jär­jes­tel­mien suun­nit­te­lus­sa huo­mioim­me aina sinun toi­vo­muk­se­si, hyl­lyn käyt­tö­tar­koi­tuk­sen sekä koti­si aset­ta­mat vaa­ti­muk­set. Esi­mer­kik­si hyl­ly­jen mää­rä ja hyl­ly­kor­keus voi­daan suun­ni­tel­la tar­kas­ti sen mukaan, mitä hyl­ly­jär­jes­tel­mäs­sä on tar­koi­tus säi­lyt­tää. Jär­jes­tel­mään on mah­dol­lis­ta liit­tää umpi­laa­ti­kos­to­ja sekä vaateripustimia.

Ylei­sim­min hyl­ly­jär­jes­tel­mäm­me kiin­ni­te­tään tuke­vas­ti sei­nään, mut­ta sii­tä on mah­dol­lis­ta teh­dä myös omil­la jaloil­laan sei­so­va malli.

Ilmainen mittakäynti ja nopea toimitus

Voit tila­ta meil­tä PK-seu­dul­la täy­sin mak­sut­to­man mit­ta­käyn­nin, joka ei sido sinua mihin­kään. Otam­me tar­kat mitat koti­si eri huo­neis­ta, jot­ta voim­me suun­ni­tel­la tar­koi­tuk­sii­si par­hai­ten sopi­vat hyllyratkaisut.

Voit­te myös pyy­tää tar­jouk­sen sekä havain­ne­ku­van ennen mit­ta­käyn­tiä lähet­tä­mäl­lä pos­tia osoit­tee­seen myynti@tammeka.fi. Liit­tä­kää mukaan valo­ku­va pai­kas­ta, johon uusi säi­ly­tys­jär­jes­tel­mä oli­si tulos­sa, sekä anta­kaa ääri­mi­tat hyl­ly­jär­jes­tel­mäl­le (Leveys x Kor­keus x Syvyys). Noin 5–10 cm tark­kuus riit­tää täs­sä vai­hees­sa oikein hyvin. Myös toi­veen­ne säi­ly­tys­jär­jes­tel­män sisäl­lön suh­teen aut­taa tar­ken­ta­maan tarjousta.

Näil­lä tie­doil­la pys­tym­me anta­maan alus­ta­van tar­jouk­sen havain­ne­ku­vi­neen. Sit­ten voim­me sopia mit­ta­käyn­nin ja käy­dä läpi suun­ni­tel­maa yhdessä.

Suo­sit­te­lem­me vah­vas­ti myös asen­nus­pal­ve­luam­me tuotteelle.

Oman pien­tuo­tan­tom­me ja ali­hank­ki­joi­dem­me avul­la toi­mi­tusai­kam­me on ainoas­taan 2 — 3 viikkoa.

Kutsu meidät maksuttomalle mittakäynnille ja pyydä tarjous!