Kalusteet töihin ja kotiin — mitoillasi.

Toteu­tam­me yksit­täi­set rää­tä­löi­dyt tuot­teet ja laa­jem­mat pro­jek­ti­ko­ko­nai­suu­det yksi­tyis­asiak­kail­le sekä ammattilaisille.

Omas­ta mal­lis­tos­tam­me löy­dät myös toi­mis­ton vetäytymistilaratkaisut.

LIUKUOVET JA KAAPISTOT

Liu­kuo­vi­kaa­pis­to on erin­omai­nen valin­ta kotiin, jos­sa säi­ly­tys­rat­kai­suil­ta halu­taan paran­taa tilatehokkuutta.

HYLLY- JA SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT

Tilaa tuke­vat hyl­ly­jär­jes­tel­mät kodin kaik­kiin säilytystarpeisiin.

PUHELINKOPIT JA VETÄYTYMISTILAT

Puhe­lin­ko­pit ja vetäy­ty­mis­ti­lat tar­joa­vat rau­hal­li­sen työym­pä­ris­tön toi­mis­ton hulinassa.

SUOJASEINÄKE JA PISARASUOJA

Jul­ki­ti­la­vaa­ti­muk­set täyt­tä­vät, tur­va­la­sis­ta val­mis­te­tut suo­ja­sei­näk­keet ja pisa­ra­suo­jat lisää­vät asioin­ti­mu­ka­vuut­ta ja suo­jaa­vat asia­kas­ta myy­mä­löis­sä, ravin­to­lois­sa sekä julkitiloissa.

MEISTÄ

TAMMEKA on suo­ma­lai­nen yri­tys, jon­ka kalus­tus­rat­kai­sut perus­tu­vat asia­kas­läh­töi­seen ajat­te­luun. Yrit­tä­jä Karo Tam­me­la on jo nel­jän­nen suku­pol­ven teki­jä alal­la. Tuot­teis­sam­me inno­va­tii­vi­suus ja käy­tän­nöl­li­syys koh­taa­vat kus­tan­nus­te­hok­kaat ratkaisut.

Yhdis­täm­me tai­ta­vas­ti laa­jan ali­han­kin­ta- ja kump­pa­ni­ver­kos­tom­me skaa­lae­dut pien­tuo­tan­tom­me kans­sa ja täl­löin tulok­se­na syn­ty­vät rää­tä­löi­dyt, laa­duk­kaat ja edul­li­set kalustusratkaisut.

TAMMEKA SHOWROOM sijait­see erin­omais­ten kul­ku­yh­teyk­sien pääs­sä Munk­ki­nie­mes­sä osoit­tees­sa Huo­pa­lah­den­tie 13. Tule tutus­tu­maan mal­lis­toom­me pai­kan pääl­lä. Muis­ta sopia käyn­nis­tä etu­kä­teen joko puhe­li­mit­se, yhtey­den­ot­to­lo­mak­keel­la tai säh­kö­pos­tit­se. Pal­ve­lem­me niin yksi­tyis­asiak­kai­ta kuin ammat­ti­lai­sia­kin vain ajanvarauksella.

Toi­mi­tusa­lu­eem­me yksi­tyis- ja yri­tys­asiak­kail­la on pk-seu­tu ja ympä­rys­kun­nat. Muut alu­eet sopi­muk­sen mukaan.

Staff­bi­te Oy
Y‑tunnus: 2774047–1

OTA YHTEYTTÄ