Kalusteratkaisut
töihin ja kotiin

Ota yhteyt­tä

ASIANTUNTEVA KUMPPANI IRTO- JA KIINTOKALUSTAMISESSA

Olem­me asian­tun­te­va ja kus­tan­nus­te­ho­kas kump­pa­ni irto- ja kiin­to­ka­lus­ta­mi­ses­sa raken­nut­ta­jil­le, toi­mis­to­ka­lus­tey­ri­tyk­sil­le sekä myy­mä­lä­suun­nit­te­li­joil­le. Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat niin yksit­täi­set täy­sin rää­tä­löi­dyt tuot­teet kuin laa­jo­jen koko­nai­suuk­sien toi­mit­ta­mi­nen ja asen­ta­mi­nen. Meil­lä on kat­ta­va ali­han­kin­ta­ver­kos­to sekä omat tuo­tan­to­ti­lat kokoon­pa­noon ja pien­tuo­tan­toon.

PALVELUT JA KALUSTEET

LIUKUOVIKAAPISTOT

Liu­kuo­vi­kaa­pis­to on erin­omai­nen valin­ta kotiin, jos­sa säi­ly­tys­rat­kai­suil­ta halu­taan paran­taa tila­te­hok­kuut­ta.

HYLLY- JA SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT

Tilaa tuke­vat hyl­ly­jär­jes­tel­mät kodin kaik­kiin säi­ly­tys­tar­pei­siin

PUHELINKOPIT

Puhe­lin­ko­pit ja muut hil­jai­sen työs­ken­te­lyn tilat tar­joa­vat rau­hal­li­sen työym­pä­ris­tön toi­mis­ton huli­nas­sa

SUOJASEINÄKE

Jul­ki­ti­la­vaa­ti­muk­set täyt­tä­vä, tur­va­la­sis­ta val­mis­tet­tu suo­ja­sei­nä­ke lisää asioin­ti­mu­ka­vuut­ta ja suo­jaa asia­kas­ta myy­mä­löis­sä, ravin­to­lois­sa ja jul­ki­ti­lois­sa

LÖYDÄ TUOTTEITA VERKKOKAUPASTA

MEISTÄ

TAMMEKA on suo­ma­lai­nen yri­tys, jon­ka kalus­tus­rat­kai­sut perus­tu­vat asia­kas­läh­töi­seen ajat­te­luun. Tuot­teis­sam­me inno­va­tii­vi­suus ja käy­tän­nöl­li­syys koh­taa­vat kus­tan­nus­te­hok­kaat rat­kai­sut.
Yhdis­täm­me tai­ta­vas­ti laa­jan ali­han­kin­ta- ja kump­pa­ni­ver­kos­tom­me skaa­lae­dut pien­tuo­tan­tom­me kans­sa ja täl­löin tulok­se­na syn­ty­vät rää­tä­löi­dyt, laa­duk­kaat ja edul­li­set kalus­tus­rat­kai­sut. Yrit­tä­jä Karo Tam­me­la on jo nel­jän­nen suku­pol­ven teki­jä täl­lä alal­la ja kump­pa­nei­tam­me ovat monen kokoi­set koti­mai­set ja kan­sain­vä­li­set toi­mi­jat.

REFERENSSIT

Uudisrakennuskohde Sipoossa

Kalus­tei­den toi­mit­ta­mi­nen ja asen­nus

  • 36 asun­toa
  • 244 irto­ko­me­roa
  • 8 keit­tiön laa­jen­nus­ta

Uudisrakennuskohde Klaukkalassa

Kalus­tei­den toi­mit­ta­mi­nen ja asen­nus

  • 68 asun­toa
  • 514 irto­ko­me­roa

Myymäläkalusteet valtakunnalliseen vähittäismyymäläketjuun

200 lukit­ta­van lasi­vit­rii­nin toteu­tus

  • Suun­nit­te­lu yhdes­sä asiak­kaan kans­sa
  • 2 pro­to­tyyp­piä
  • Tuo­tan­to, kokoon­pa­no ja toi­mi­tus lop­pua­siak­kaal­le

LISÄÄ REFERENSSEJÄ

YHTEYSTIEDOT

TAMMEKA
Staff­bi­te Oy
Y‑tunnus: 2774047–1
Toi­mi­tus- ja käyn­tio­soi­te:
Huo­pa­lah­den­tie 13
00330 Hel­sin­ki

puh. +358 400 234 711
myynti@tammeka.fi
tammeka.fi

OTA YHTEYTTÄ