Kalusteratkaisut
yrityksesi tarpeisiin

Refe­rens­sitOta yhteyt­tä

ASIANTUNTEVA KUMPPANI IRTO- JA KIINTOKALUSTAMISESSA

Olem­me asian­tun­te­va ja kus­tan­nus­te­ho­kas kump­pa­ni irto- ja kiin­to­ka­lus­ta­mi­ses­sa raken­nut­ta­jil­le, toi­mis­to­ka­lus­tey­ri­tyk­sil­le sekä myy­mä­lä­suun­nit­te­li­joil­le. Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat niin yksit­täi­set täy­sin rää­tä­löi­dyt tuot­teet kuin laa­jo­jen koko­nai­suuk­sien toi­mit­ta­mi­nen ja asen­ta­mi­nen. Meil­lä on kat­ta­va ali­han­kin­ta­ver­kos­to sekä omat tuo­tan­to­ti­lat kokoon­pa­noon ja pien­tuo­tan­toon.

PALVELUT JA KALUSTEET

YRITYKSILLE

Pal­ve­lum­me läh­tee aina asiak­kaan tar­peis­ta. Toi­mi­tam­me val­miit rat­kai­sut asiak­kaan suun­ni­tel­mien mukai­ses­ti tai voit­te ottaa mei­dät mukaan suun­nit­te­lu­pro­ses­siin aina mitois­ta ja mate­ri­aa­li­vaih­toeh­dois­ta läh­tien.

RAKENNUTTAJILLE

Toi­mi­tam­me kalus­tei­ta myös levy­ta­va­ra­na. Kalus­te­va­li­koi­miim­me kuu­luu säi­ly­tys­ko­me­rot, hyl­ly­jär­jes­tel­mät, työ­ta­sot, vit­rii­nit sekä toi­mis­to­jen kalus­tus­rat­kai­sut säi­lyt­ti­mis­tä puhe­lin­kop­pei­hin ja väli­sei­nä­jär­jes­tel­miin. Toi­mi­tam­me ja asen­nam­me myös keit­tiö­ka­lus­tei­ta asiak­kaan mit­to­jen mukaan. Tuot­teis­sam­me pää­asial­li­se­na mate­ri­aa­li­na ovat mela­mii­ni­le­vy, lasi, lami­naat­ti sekä pin­noi­tet­tu mdf-levy, mut­ta vali­koi­mam­me kat­taa mate­ri­aa­lit huo­mat­ta­vas­ti laa­jem­min.

LÖYDÄ TUOTTEITA VERKKOKAUPASTA

YRITYS

TAMMEKA on suo­ma­lai­nen yri­tys, jon­ka kalus­tus­rat­kai­sut perus­tu­vat asia­kas­läh­töi­seen ajat­te­luun. Tuot­teis­sam­me inno­va­tii­vi­suus ja käy­tän­nöl­li­syys koh­taa­vat kus­tan­nus­te­hok­kaat rat­kai­sut.
Yhdis­täm­me tai­ta­vas­ti laa­jan ali­han­kin­ta- ja kump­pa­ni­ver­kos­tom­me skaa­lae­dut pien­tuo­tan­tom­me kans­sa ja täl­löin tulok­se­na syn­ty­vät rää­tä­löi­dyt, laa­duk­kaat ja edul­li­set kalus­tus­rat­kai­sut. Yrit­tä­jä Karo Tam­me­la on jo nel­jän­nen suku­pol­ven teki­jä täl­lä alal­la ja kump­pa­nei­tam­me ovat monen kokoi­set koti­mai­set ja kan­sain­vä­li­set toi­mi­jat. Toi­mi­ti­lam­me sijait­se­vat Van­taal­la hyvien yhteyk­sien pääs­sä.

REFERENSSIT

Uudisrakennuskohde Sipoossa

Kalus­tei­den toi­mit­ta­mi­nen ja asen­nus
  • 36 asun­toa
  • 244 irto­ko­me­roa
  • 8 keit­tiön laa­jen­nus­ta

Uudisrakennuskohde Klaukkalassa

Kalus­tei­den toi­mit­ta­mi­nen ja asen­nus
  • 68 asun­toa
  • 514 irto­ko­me­roa

Myymäläkalusteet valtakunnalliseen vähittäismyymäläketjuun

200 lukit­ta­van lasi­vit­rii­nin toteu­tus

  • Suun­nit­te­lu yhdes­sä asiak­kaan kans­sa
  • 2 pro­to­tyyp­piä
  • Tuo­tan­to, kokoon­pa­no ja toi­mi­tus lop­pua­siak­kaal­le

LISÄÄ REFERENSSEJÄ

YHTEYSTIEDOT

TAMMEKA
Staff­bi­te Oy
Y-tun­nus: 2774047–1
Toi­mi­tus- ja käyn­tio­soi­te: 
Meri­mie­hen­ku­ja 13 B
01670 Van­taa

puh. +358 400 234 711
myynti@tammeka.fi
tammeka.fi

OTA YHTEYTTÄ